ข้อกำหนดการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น
1.    คำแนะนำ
ข้อกำหนดการใช้งานนี้ให้ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ (ไลฟ์เนชั่น) ซึ่งทำขึ้นโดย (ชื่อบริษัท) (ไลฟ์เนชั่น) โดยการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดส่งคำถามถึงบริษทที่ (ชื่ออีเมล) ไลฟ์เนชั่นสงวนสิทธิในการหยุดให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยดุลพินิจของบริษัทเองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.    ผู้เยาว์
เว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นนี้ไม่เหมาะกับผู้เยาว์ การใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
3.    นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทขอให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยความระมัดระวัง ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายถึงการเก็บข้อมูล กระบวนการ และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน
4.    บัญชีของผู้ใช้งาน (เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง)
ในการใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น ท่านจำเป็นต้องเปิดการใช้งานบัญชีลูกค้า ซึ่งท่านต้องลงทะเบียนโดยการใช้แบบฟอร์มโต้ตอบออนไลน์บนเว็บไซต์ (ลิ้งเว็บไซต์) โดยการกรอกชื่อที่ถูกต้อง ที่อยู่ และอีเมลแอดเดรส รวมถึงการตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว บริษัทจะส่งอีเมลถึงท่านเพื่อยืนยันการลงทะเบียน ท่านจึงจะสามารถใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ (อีเมล/ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน) เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ (ชื่อเว็บไซต์) ได้ ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และเก็บรักษาไว้โดยไม่ให้บุคคลภายนอกล่วงรู้ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้  และท่านต้องไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านโดยบอกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ หากท่านสงสัยว่าบุคคลภายนอกล่วงรู้ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ล่าช้าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล ท่านต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยการใช้บัญชีผู้ใช้ของท่าน เว้นแต่กรณีที่ท่านมิได้ฝ่าฝืนหน้าที่การดูแลเก็บรักษาข้อมูล ท่านสามารถใช้ในส่วนของ “ลืมรหัสผ่าน” ที่ (ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อขอรับรหัสผ่านสำหรับสำหรับบัญชีผู้ใช้ของท่านให้ส่งไปยังอีเมลของท่าน
ในการลงทะเบียน ท่านยอมรับว่าข้อมูลทั้งปวงที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน ท่านต้องทำการแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ล่าช้า
กรณีที่ท่านไม่ได้ใช้งานบัญชีผู้ใช้ของท่านเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบัญชีของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านอาจร้องขอบริษัทให้ทำการลบหรือระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทจะดำเนินการลบหรือระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เป็นไปตามกฎระเบียบปฎิบัติตามกฎหมาย


5.    การใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น
การใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นนั้นเป็นการใช้งานเพื่อประโยชน์เฉพาะบุคคลเท่านั้น ท่านจะต้องใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อจะได้รับข้อมูลและข่าวสารงานแสดงหรือสิทธิพิเศษต่างๆ การใช้เว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นเกินกว่าขอบเขตที่จำกัดไว้สามารถกระทำได้กรณีที่ท่านได้รับอนุญาตจากไลฟ์เนชั่นแล้วเท่านั้น
ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าถึงเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น (เช่นรหัสผ่านของท่านและอื่นๆ) ให้เป็นความลับ และต้องแจ้งไลฟ์เนชั่นโดยทันทีหากท่านสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีของท่านจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีดังกล่าว ท่านยังคงต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ท่านไม่ต้องรับผิดชอบหากท่านได้ใช้ความระมัดระวังอย่างพอเพียงในการเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่าน การแสดงเจตน์จำนงต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้กระทำภายใต้การใช้รหัสผ่านหรือการเข้าถึงข้อมูลของท่านจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติบนอินเตอร์เน็ต (Internet bot) หรือโปรแกรมดึงข้อมูลเว็บไซต์ (Web crawler software) หรือพยายามด้วยวิธีการใดๆ (ไม่ว่ากรทำด้วยตัวบุคคลหรืออัตโนมัติ) เพื่อที่จะสอดส่องหรือคัดลอกเนื้อหาในเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น ท่านต้องไม่แทรกแซงการทำงานของเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นไม่ว่าด้วยวิธีการจงใจใช้งานเพื่อทำให้ระบบโครงสร้างของเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นเกินขอบเขต
ไลฟ์เนชั่นจะฟ้องร้องและดำเนินการภายใต้กฎหมายแพ่งและอาญาเพื่อตอบโต้การกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
6.    รายละเอียดการแสดง
ไลฟ์ เนชั่นให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานแสดงบนเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น เช่น สถานที่จัดการแสดง เวลาแสดง และข้อมูลต่างๆ บริษัทขอแนะนำว่าท่านควรตรวจสอบรายละเอียดของงานแสดงอยู่เสมอเนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ในบางโอกาส
7.    ความรับผิดและการชดเชยความเสียหาย
ในกรณีที่มีการสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอันเกิดจากการจงใจฝ่าฝืนหรือละเลยต่อภาระหน้าที่ของไลฟ์เนชั่นหรือโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเป็นตัวแทนของไลฟ์เนชั่น ให้ไลฟ์เนชั่นมีความรับผิดตามบทบัญญัติกฎหมาย
ในกรณีความเสียหายอื่นๆ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้
1.    กรณีความเสียหายซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนต่อภาระหน้าที่ของไลฟ์เนชั่นอันเป็นการละเลยต่อภาระหน้าที่ หรือการจงใจหรือละเลยอันก่อให้เกิดการฝ่าฝืนภาระหน้าที่โดยผู้แทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผู้กระทำการแทนของไลฟ์เนชั่น ให้ไลฟ์เนชั่นมีความรับผิดตามบทบัญญัติกฎหมาย
2.    กรณีความเสียหายซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนภาระหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาขั้นพื้นฐาน อันส่งผลให้เกิดการละเลยโดยฝ่ายไลฟ์เนชั่น ผู้แทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือผู้กระทำการแทนของไลฟ์เนชั่น ความรับผิดของไลฟ์ เนชั่นจะจำกัดอยู่เพียงความสูญเสียที่คาดหมายได้ซึ่งเป็นไปตามปกติซึ่งมิได้เกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่ได้จำหน่ายไป
3.    เรียกร้องค่าเสียหายต่อความสูญเสียในกรณีที่มีการฝ่าฝืนต่อภาระหน้าที่เพิ่มเติมหรือภาระหน้าที่อันมิใช่ภาระหน้าที่ขั้นพื้นฐานในกรณีที่ไม่รวมถึงกรณีการละเลยต่อภาระหน้าที่
ข้อยกเว้นการจำกัดความรับผิดนี้จะไม่ใช้กับกรณีที่ไลฟ์เนชั่นจงใจปกปิดข้อบกพร่องหรือได้มีการรับประกันคุณภาพเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีนี้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 จะไม่ถูกนำมาปรับใช้
8.    การฝ่าฝืนภาระหน้าที่จากบุคคลภายนอก
ไลฟ์เนชั่นไม่มีความรับผิดเกินกว่าข้อกำหนดในข้อ 7 จากการกระทำ การละเว้นการกระทำ หรือการติดต่อกับบุคลลภายนอกผู้ใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์ เนชั่น
ไลฟ์ เนชั่นอาจขึ้นลิ้งค์นำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆได้ ซึ่งท่านรับทราบและตกลงว่าไลฟ์เนชั่นจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานของเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกแต่อย่างใด และไม่รับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อการใช้งานส่วนบุคคลหรือข้อมูลในเว็บไซต์นั้นๆ ไลฟ์เนชั่นมิได้มีอิทธิพลเหนือเว็บไซต์ภายนอกหรือแหล่งข้อมูลภายนอกนั้นๆ
ไลฟ์ เนชั่นไม่รับผิดชอบต่อสินค้า การบริการ หรือการกระทำการ การละเว้นกระทำการ ณ สถานที่จัดการแสดงอันนอกเหนือไปจากการควบคุมของไลฟ์เนชั่น
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถแจ้งไลฟ์เนชั่นหากมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องของผู้ใช้อื่นๆ พันธมิตรทางการโฆษณา และพันธมิตรทางสัญญาของไลฟ์เนชั่น ซึ่งได้ใช้แบบฟอร์มติดต่อ (อีเมลที่เกี่ยวข้อง)
ไลฟ์เนชั่นขอสงวนสิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือดำเนินการใดๆด้วยดุลพินิจของไลฟ์เนชั่นเอง
9.    ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ไลฟ์ เนชั่น โดยเฉพาะโลโก้ การออกแบบ และเครื่องหมายการค้า โลโก้ และงานศิลป์ใดๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่น จะได้รับความคุ้มครองตามที่ไลฟ์ เนชั่นและพันธมิตรทางธุรกิจของไลฟ์ เนชั่น ได้จดทะเบียน หรือใช้เครื่องหมายการค้า หรือได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ งานศิลป์ใดๆ อาจถูกนำไปผลิตซ้ำ หรือใช้งานได้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากไลฟ์เนชั่น และพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับข้อมูลและโปรแกรมซอล์ฟแวร์บนเว็บไซต์ไลฟ์เนชั่นซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไลฟ์เนชั่นและได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์
10.    กฎหมายที่ใช้บังคับ
ให้ใช้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ และไม่รวมถึงบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมาย
11.    บทบัญญัติ
หากบทบัญญัติข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นโมฆะ ให้บทบัญญัติในส่วนที่เหลือนั้นยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ และไม่กระทบต่อความมีผลของสัญญา

ให้มีผลตั้งแต่: (วันที่)